Van de Grasboom bestuurstafel (4); nieuw organisatiemodel

Op 21 januari jl. vond het vervolg plaats van de `strategie sessie` in het kader van vernieuwing in de organisatie van De Grasboom.

De keuze van het bestuur om ouders, die nieuwe initiatieven ontwikkelen, te ondersteunen en de mogelijkheid te bieden zich bij de Grasboom aan te sluiten, vraagt om een nieuw bestuurs- organisatiemodel. Tot nu toe was elk ouderinitiatief vertegenwoordigd in het bestuur van de ‘Grasboom-koepel’, door afvaardiging van een vertegenwoordiger van de lokale stichting als bestuurslid. Dat gaat veranderen. In het nieuwe organisatiemodel gaan we meer werken vanuit de drie belangrijkste aandachtsgebieden, namelijk 1) Zorg; 2) Financiën en 3) PR & Communicatie. Hiertoe zullen drie commissies worden gevormd waarbij elk aangesloten ouderinitiatief eigen vertegenwoordigers levert.

Elke commissie heeft een middelpunt die, als bestuurslid, zitting heeft in het Grasboombestuur.
Het nieuwe bestuur telt straks vijf leden waarbij, naast de drie kerntaken van voorzitter, secretaris en penningmeester, twee bestuursleden het bestuur complementeren.

Drie bestuursleden zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor een commissie, te weten;  1) Zorg; 2) Financiën; 3) en PR & Communicatie. Twee andere bestuursleden beheren de portefeuilles 4) Kennisdeling en 5) Externe contacten.

Binnen de drie commissies zijn projectwerkgroepen en bepaalde specialisaties vertegenwoordigd. Zo zal de WLC (wachtlijstcommissie) opereren in de commissie ‘Zorg’ en de werkgroep Grasboom webportaal in de commissie PR & Communicatie. De werkgroep Wmo & Wlz zal ook binnen de commissie Zorg gaan werken.
Binnen de Grasboom ontwikkelen zich ook nieuwe ouderinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de werkgroep ASS-35+ o.l.v. Harry van Haarlem. (Op 21 februari organiseert deze werkgroep een informatieavond in Hilversum voor belangstellenden)

Het is van belang dat vanuit de aangesloten stichtingen, ouders in de drie verschillende commissies gaan deelnemen en de lokale ouderinitiatieven goed vertegenwoordigd zijn in elke commissie.
Tweemaal per jaar zal er Grasboom-breed een vergadering worden belegd, waarbij het bestuur en vertegenwoordigers van elk project en/of voorzitters van de commissies, hun ervaringen delen en de achterliggende periode evalueren. Daarbij kunnen plannen worden gemaakt of worden bijgesteld voor de komende periode.

Op deze manier denken we slagvaardig te zijn; de voortgang rond afspraken goed te kunnen monitoren en feeling te houden met wat er in de verschillende projecten leeft. Het bestuur wil zich nadrukkelijk laagdrempelig benaderbaar opstellen. We bieden onze kennis en expertise aan om in de projecten bepaalde vragen mee te helpen oplossen. En als we het antwoord niet weten; De Grasboom is betrokken in veel landelijke netwerken waar we kennis en nodige expertise kunnen vergaren.

Hoe het bestuur er straks uit zal gaan zien, is een onderwerp voor de agenda bij de volgende bestuursvergadering, op 4 maart a.s.

Een andere belangrijke stap bij de vergadering van 21 januari jl. was de ondertekening door de negen aangesloten ouderinitiatieven (stichtingen) van de samenwerking-overeenkomst met stichting De Grasboom.

Wellicht zijn er naar aanleiding van ‘deze bestuurstafel’ nog vragen. Stel ze gerust en stuur even een email-bericht aan secretariaat@degrasboom.nl

Therese Lohmann (secretaris stichting De Grasboom)