Zorgindicatie

Voor het wonen aan de Wiekslag, met de begeleiding die je denkt nodig te hebben, heb je een Wmo beschikking voor Beschermd Wonen met Pgb (minimaal 10 uur pw) nodig van de gemeente Amersfoort.

Deze beschikking moet je aanvragen in de gemeente waar je nu woont. Na indicering neemt de gemeente Amersfoort, als verantwoordelijk centrumgemeente, je beschikkings-aanvraag verder in behandeling.

Heel belangrijk zijn jouw persoonlijke motivatie en je specifieke wens waarom je de passende zorg in een beschermd wonen project van De Grasboom (in Amersfoort) zou willen ontvangen.

De benodigde zorg wordt vanuit het Pgb (persoonsgebonden budget) bekostigd.

Het is mogelijk dat je bent geïndiceerd voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en niet onder de Wmo valt. In dat geval dient de financiering voor begeleiding ook in Pgb vorm plaats te vinden. Je kunt dat regelen met het zorgkantoor waar je bekend bent.

Beschermd Wonen

Er bestaat geen regiobinding voor Beschermd Wonen (Wlz en Wmo 2015). Beschermd Wonen is landelijk toegankelijk. Dit houdt in dat in principe (potentiële) cliënten zich tot iedere gemeente kunnen wenden voor Beschermd Wonen. In de praktijk blijkt dat gemeenten hier anders mee omgaan en in het kader van het woonplaats-beginsel (Wmo 2022) de ‘sociale binding’ als voorwaarde stellen. Daarmee wordt de landelijke toegang beperkt en is de keuze voor een andere gemeente niet vanzelfsprekend meer.

Belangrijke criteria voor keuze van een bepaald woonproject; jouw persoonlijke motivatie voor passende zorg in een beschermd wonen project van de Grasboom; waarom je juist in Amersfoort wilt wonen en een (positief) sociaal netwerk in je directe omgeving.

Als er een appartement vrij is en je hebt een beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de gemeente Amersfoort, dan kun je na een interne intake-procedure aan de Wiekslag komen wonen.